132154
ENRUPL
Вхід

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС

Засновник часопису: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Приготування статті до друку


Редакція журналу "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia" звертає увагу авторів на необхідність при поданні статті до редакції дотримуватися обов'язкових правил і вимог, які узгоджені з вимогами Міжнародного комітету редакторів медичних журналів.
Редакція приймає до публікації ориґінальні, оглядові статті та інші матеріали українською та англійською мовою, які ніколи раніше не були опубліковані у друкованій або електронній формі і не подані до іншого часопису. Стаття повинна бути підписана автором та співавторами. Опублікована стаття є власністю Видавця, тобто Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Наукову цінність праці оцінюють Редакційна колеґія та незалежні рецензенти. Під час рецензування автори та рецензенти є анонімними. Редакційна колеґія статтю до друку або приймає, або відмовляє у цьому. У випадку відмови у прийнятті до друку один екземпляр статті повертається автору.
Приготування статті до друку
1. Титульна сторінка
На титульній сторінці має бути: УДК, назва статті (без абревіатур), прізвища та ініціали автора та співавторів, назва установ та підрозділів, де була виконана праця із поданням прізвища та ініціалів керівників установ та підрозділів та їх наукові ступені.
2. Реферат
Реферат має містити 5 підрозділів: Мета. Матеріал і методи. Результати й обговорення. Висновки. Ключові слова (не більше 6). Обсяг реферату не повинен перевищувати 500 слів. Реферат не має містити абревіатур та скорочень. Англійський переклад реферату (Abstract) повинен бути відповідником українського реферату, включно із назвою статті, ініціалами та прізвищами усіх авторів, орґанізації та їх керівників, де була виконана праця. Англійський переклад - назва статті, ініціали та прізвища авторів, назви установ та Abstract (Реферат) із ключовими словами розміщуються після українського реферату.
3. Текст статті
Орієнтовний обсяг ориґінальної праці - 10 сторінок, оглядової статті - до 15 сторінок. Статті мають містити 4 підрозділи: Вступ. Матеріал і методи. Результати й обговорення. Висновки.
Статті та супровідні матеріали слід подавати у друкованому та електронному варіантах. Текст статті друкувати на стандартному аркуші (формат А4 210х297) шрифтом Times New Roman Cyr 14. Міжстрічкова відстань - два інтервали. Не робити переносів слів у тексті статті. Межі аркуша: ліва та права, верхня і нижня - 2 см. При частому вживанні назви хвороби, орґана або методу при першому їх написанні для скорочення доцільно утворити абревіатуру в дужках, наприклад, жовчнокам'яна хвороба (ЖХ), щитоподібна залоза (ЩЗ), лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ) і надалі у тексті слід писати тільки абревіатуру.
У Рефераті (Abstracts) та Висновках абревіатури не можна вживати.
Посилання на таблиці, рисунки проводити згідно з їх черговістю. У тексті не можна використовувати ніяких виділень. Рекомендуємо подавати міжнародні назви ліків, а не фабричні. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин повинні бути подані у відповідності до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни - згідно з Міжнародною анатомічною та гістолоґічною номенклатурами, назви хвороб - за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, назви фармаколоґічних препаратів - за Державною Фармакопеєю (ХХІ). Назви фірм та апаратів треба подавати в ориґіналі (без перекладу).
У експериментальних дослідженнях слід зазначити вид (у відповідності до Міжнародної біолоґічної номенклатури), стать та кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, або зборі у них проб, матеріалів для лабораторних досліджень згідно із дотриманням принципів біоетики у відповідності з положенням Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986 р.), Директивами Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986 р.), Закони України № 3447-IV "Про захист тварин від жорстокого поводження, загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим Національним конгресом України з біоетики (2001 р.).
4. Література
Автори несуть відповідальність за правильність цитування літератури. Цитована література має бути найновішою (останні 5 років) і бути пов'язаною безпосередньо з основним текстом. Кількість позицій цитування літератури у ориґінальних статтях не повинна перевищувати 30, у оглядових - 60, у всіх решта - 15. Список літератури формуються за англійським алфавітом. Нумерацію літератури у тексті статті виконувати відповідно до списку літератури та у квадратних дужках (напр. [1, 12, 24, 50]).
Список літератури має містити: прізвище й ініціали усіх авторів, назву статті, скорочену назву журналу (згідно з Index Medicus), рік, том, сторінку початкову і кінцеву, згідно з уставами, які подано у "Uniform Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journals" (Am Intern Med 1997, 126, 36-47.)
Приклад цитованої літератури:
Стаття в журналі:
1. Gianrossi R, Detrano R, Mulvihill D, Lehmann K, Dubach P, Colombo A, Ross A: Exercise-induced ST depression in the diagnosis of coronary artery disease: a metapanalysis. Circulation 1989, 80, 87-98.
2. Duffy MJ: Tumor Markers - Which Ones Are Clinically Useful? Adv Clin Exp Med 2003, 12, 555-559.
Українські та російські джерела літератури з транслітерацією:
1. Kotelevs'ka N.V. Justification of the method zaapekalnoyi therapy and acute purulent exacerbations of chronic apical periodontitis. Visnyk stomatologiyi 2004; 4: 30-33. Ukrainian (Котелевська Н.В. Обґрунтування методу заапекальної терапії гострого гнійного та загостреного хронічного верхівкового періодонтитів. Вісник стоматолоґії 2004; 4: 30-33).
1. Baevskiy R.M., Ivanov G.G., Chireykin L.V. et al. Analysis of heart rate variability using different ECG systems (guidelines). Vestnik aritmologii 2002; 24: 65-86. Russian (Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и соавт. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). Вестник аритмологии 2002; 24: 65-86).
Розділ з книги: прізвища й ініціали авторів, назва цитованого розділу, назва книги, прізвища й ініціали редакторів видання, назва і місто знаходження видавництва, рік, перша і остання сторінка цитованого розділу, наприклад:
1. Rossati ML, Smith R, Krovis BLK: Congestive Heart Failure. In: Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents. Eds.: Moss AJ, Adams F, Williams & Wilkins, Baltimore 1983, 2nd ed., 169-179.
Українські та російські джерела літератури з транслітерацією:
1. Belenkov Yu.N. Cardiomyopathies. In.: Chazov E.I., Belenkov Yu.N., eds. Rationale for drug therapy of cardiovascular diseases: A guide for medical practitioners. Moscow: Litterra Publishers; 2006. pp. 431-452. Russian (Беленков Ю.Н. Кардиомиопатии. В кн.: Чазов Е.И., Беленков Ю.Н., редакторы. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: Руководство для практикующих врачей. М.: Литтерра; 2006. с. 431-452).
Книги: прізвище й ініціали авторів, назва книги, назва і місто знаходження видавництва, рік, редакція, перша і остання сторінки цитованого фраґменту, наприклад:
1. Roobak AB: Textbook of Internal Medicine. Saunders, New York 1887, 24th ed., 123-127.
Українські та російські джерела літератури з транслітерацією:
1. Kuzminskij A.I. Pedagogy of higher school / A.I. Kuzminskij. - Kyiv.: Znannya, 2005. - 486 p. Ukrainian (Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи / А.І. Кузьмінський. - К.: Знання, 2005. - 486 c.).
1. Shlyakhto E.V., Konradi A.O., Tsyrlin V.A. The autonomic nervous system and hypertension. SPb.: Meditsinskoe izdatel'stvo; 2008. Russian (Шляхто Е.В., Конради А.О., Цырлин В.А. Вегетативная нервная система и артериальная гипертензия. СПб.: Медицинское издательство; 2008).
Веб-сайти повинні бути перераховані в списку літератури, але не в тексті. Посилання на веб-сайти слід використовувати тільки тоді, коли ориґінальний текст недоступний. Посилання повинні бути оформлені таким чином:
WHO. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). www.who.int/csr/sars/en/index.html. Дата останнього оновлення: січня 2015. Дата останнього доступу: жовтня 2015.
5. Ілюстрації і таблиці
Ілюстрації слід подавати окремими файлами (назва файлу відповідає номеру ілюстрації) у форматі jpg або tif, роздільна здатність не менше 600 dpi, розмір 9х12 см. Таблиці, ґрафіки та діаґрами подавати пронумерованими, із заголовками та розмістити їх після статті у цьому ж файлі. Заголовки рядів та стовпчиків таблиць мають відповідати змістові, наведені дані - наведеним у тексті. Обов'язково подавати й вказувати методи статистичного опрацювання наведених результатів. Формули подавати у проґрамі "Math Type". Ґрафіки та діаґрами виконувати з допомогою проґрами "Excel" у чорно-білому варіанті й тільки з допомогою штрихових ліній.
6. Відомості про автора та співавторів
Відомості про автора та співавторів мають бути подані про кожного окремо: ім'я, по-батькові, прізвище, посада, вчений ступінь та звання, номери телефонів, e-mail, та адреса відповідального за листування, завірені особистими підписами.
7. Електронна версія статті
Редакція приймає електронну версію статті (файл) на диску CDR, яка має бути збережена й виконана у текстовому редакторі "Word", дубльована у каталозі COPY і бути аналоґом тексту на папері. Назву файлу вказувати латинськими літерами, відповідно до прізвища першого автора, яке зазначити на обкладинці диску.
8. Правка
Редакція залишає за собою право на наукове і літературне редагування статті та відмову в публікації. При потребі стаття може бути повернена авторам для доопрацювання, після чого має бути повернена до редакції протягом 3 днів. Автори несуть повну відповідальність за зміст та правдивість результатів публікації, а рекламодавці - за зміст реклами. Редакція не повертає рукописи і не веде наукову дискусію й переписку з авторами, гонорар авторам не виплачує, після публікації всі авторські права належать редакції, передрук робіт заборонено без дозволу редакції. Статті, які не оформлені згідно із вже наведеними вимогами, розглядатися не будуть.
8. Надсилання статті
Ориґінал статті та 3 копії у паперовому вигляді на аркушах паперу А4 формату, завізовані керівниками установ, завідувачем та усіма авторами та електронну версію статті на диску CDR, "Декларацію етики публікації статті" та "Повідомлення про конфлікт інтересів" та скерування установи до друку статті у журнал просимо надсилати за адресою:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Редакція журналу "Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia",
вул. Пекарська 69,
м. Львів,
79010.
Тел. (032) 275-49-36.
e-mail: aml.lnmu@gmail.com

Засади рекомендації статті до друку
1. Редакція приймає праці українською та англійською мовами.
2. Кожну працю рецензують два незалежні рецензенти.
3. Редакційна колегія рекомендує працю до друку після отримання позитивних рецензій.
4. Якщо рецензенти зробили зауваження, автор отримує працю для авторської правки.
5. Автори праць письмово засвідчують "Декларацію етики публікації статті" та "Повідомлення про конфлікт інтересів".
6. Опублікована стаття стає власністю Видавця, тобто Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
21.2.2013 19:58:51 - оновлено 26.2.2015 14:56:11 | прочитано 7595x
 
load